Rozpočty se zpracovávají na základě projektové dokumentace daného stupně,samozřejmostí je vydání např. pouze výkazů výměr.

Propočet nákladů stavby:

 • v rámci předprojektové přípravy, studie a dokumentace pro územní řízení

 • výpočet ceny vychází nejčastěji z obestavěného prostoru

 • cena stanovena na základě THU, obdobných, již realizovaných akcí a know-how zpracovatele

 

Agregovaný rozpočet:

 • v rámci dokumentace pro územní řízení a zadání stavby

 • výpočet vychází z agregovaných položek pro stanovení cen stav prací.

 

Položkový (podrobný) rozpočet :

 • v rámci dokumentace pro zadání stavby a dokumentace realizační.

 • výpočet vychází z podrobně zpracovaného výkazu výměr pro každou stavební práci a dodávku samostatně

 

Souhrnný rozpočet:

 • souhrnný rozpočet poskytuje přehledné uspořádání celkových nákladů stavby jako celku

 • nabídkový rozpočet (cenová kalkulace) - se zpracovává pro potenciální dodavatele staveb ucházejících se ve výběrovém řízení o zakázku

 

Kontrolní rozpočet:

 • v případě požadavku kontroly již vypracovaných nabídkových či projektantských rozpočtů s ohledem na správnost nasazení položek, jednotkových cen a množství prací a dodávek.

     

Revizní rozpočet:

 • je revizí již existujícího rozpočtu s ohledem na změny projektové dokumentace v průběhu realizace stavby či před jejím zahájením

 • cenové kalkulace, poradenská činnost a konzultace po dohodě s objednatelem