Všeobecné podmínky

Ceny platí pro Bruntál a okolí, dopravu po Bruntále a okolí neúčtuji. V případech oceňování mimo okres Bruntál je k těmto cenám účtována náhrada za jízdné do místa ocenění nebo k získání podkladů také úhrada ve výši 250 Kč/hod.
Za vyhotovení posudku s opakováním druhu nemovitosti (např. pozemky, byty, apod.) nebo u zadání většího množství posudků, poskytuji slevu.

 

Podklady pro ocenění nepronajímané nemovitosti

Pro ocenění nemovitosti, která není pronajímána si připravte tyto podklady:

 •          výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví)- ne starší 3 měsíce
 •          kopie katastrální mapy - ne starší 1 roku
 •          geometrický plán pro zaměření pozemků (pokud existuje)
 •          stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci (pokud se dochovalo)
 •          kolaudační rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci (pokud se nedochovalo, pak jsou nutné jiné doklady o stáří nemovitosti)
 •          projektová dokumentace pro stavební povolení nebo skutečného provedení stavby (pokud se nedochovala, nemovitost zaměřím sám na místě),
 •          kupní smlouvy (na nemovitost, na pozemek apod.), s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí
 •          smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy a pod.
 •          dříve zpracované znalecké posudky
 •          informace o inženýrských sítích na pozemku a v jeho okolí (kanalizace, vodovod plynovod, rozvod elektrické energie, telefonní síť, kabelová televize)

Podklady pro ocenění pronajímané nemovitosti

Pro ocenění nemovitost, která je pronajímána, si připravte tyto podklady:

 •          nájemní smlouvy o pronájmu celé nemovitosti nebo její části
 •          pojistné smlouvy na nemovitosti - pojištění na živelné pohromy, pojištění odpovědnosti apod.
 •          doklad o zaplacení daně z nemovitosti za poslední rok
 •          doklad o provozních nákladech
 •          doklad o nákladech za běžnou údržbu nemovitosti
 •          seznam všech stavebních změn a modernizací na nemovitosti s uvedením jejich stáří